July 10, 1972 – Sydney, Australia – NSW University